FAQ - www.obo.se
Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / ÖBOs miljöarbete / PCB i marken i Vivalla / FAQ

FAQFrågor och svar om PCB

PCB eller polyklorerade bifenyler är en industrikemikalie som har haft många olika användningsområden innan den förbjöds på 1970-talet. Ämnet användes bland annat i fogmassor i hus och i färger.PCB är klassat som ett miljögift som är farligt för människor, djur och växter. Eftersom ämnet är svårnedbrytbart stannar det i kroppen under en mycket lång tid och det lagras i fettvävnader. PCB lagras i kroppsfettet under hela livstiden. Vid graviditet och amning förs ämnena över till barnet via moderkakan och bröstmjölken.

Höga halter av PCB kan påverka hjärnans utveckling och nervsystemet. Ämnet kan också påverka immunförsvar, fortplantningsförmåga och hormonsystem. Ämnets akuta giftighet är förhållandevis låg, det är den långsiktiga exponeringen som medför en risk.

PCB får man oftast i sig genom maten och allra främst via fet fisk som lagrar mycket PCB i sin fettvävnad. Man kan också få i sig ämnet genom grönsaker som odlats i jord som innehåller PCB.

Vuxna människor i Sverige får i sig ungefär hälften av det tolerabla dagliga intaget (TDI) av PCB. TDI är den genomsnittliga mängd av ett ämne som man kan utsättas för varje dag under hela sin livstid utan risk för negativa effekter. Ungefär hälften av det vi får i oss kommer från fisk.

Mest utsatta är djur som lever högst upp i näringskedjan och som främst livnär sig på fet fisk.

Mer information om PCB kan hittas på www.sanerapcb.nu och www.naturvardsverket.se

PCB är klassat som miljögift som är farligt för människor, djur och växter. Eftersom ämnet är svårnedbrytbart stannar det i kroppen under en mycket lång tid och det lagras i fettvävnader. PCB lagras i kroppsfettet under hela livstiden och vid graviditet och amning förs ämnena över till barnet via moderkakan och bröstmjölken.

Höga halter av PCB kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet. Ämnet kan också påverka immunförsvaret, fortplantningsförmågan, hormonsystem samt orsaka cancer.

PCB får man oftast i sig genom maten och allra främst via fet fisk som lagrar PCB i sin fettvävnad. Man kan också få i sig ämnet genom grönsaker som odlats i jord som innehåller PCB eller om man får i sig jord på annat sätt, till exempel om man stoppar jord i munnen.

Vuxna människor i Sverige får i sig ungefär hälften av det tolerabla dagliga intaget (TDI) av PCB. TDI är den genomsnittliga mängd av ett ämne som man kan utsättas för varje dag under hela sin livstid utan risk för negativa effekter. Ungefär hälften av det vi får i oss kommer från fisk.

Mest utsatta är djur som lever högst upp i näringskedjan och som främst livnär sig på fet fisk. Sälar och rovfåglar som till exempel havsörn har varit extra drabbade.

När det regnar och snöar följer också föroreningar med till marken. Man har gjort bedömningen att det varje år faller ner nästan två ton PCB över Sverige.

Det finns olika riktvärden för vilka halter av PCB som är godkända i marken, beroende på vad marken används till.

När det gäller bostadshus och lekytor (som klassas som känslig markanvändning) är riktvärdet 0,008 mg PCB per kg jord. Nästa nivå för riktvärdet är 0,2 mg PCB per kg jord. Det gäller exempelvis kontor och affärer (mindre känslig markanvändning).

Nivåerna är riktvärden och inte någon fast gräns för vad som tolereras i marken. Riktvärden är satta utifrån att kunna skydda marken för all framtid.

Prover tagna i Vivalla har visat på resultat både över och under riktvärdet för känslig markanvändning. I endast två fall har halter över mindre känslig markanvändning påträffats.

Saneringar av mark ska alltid anmälas till Miljökontoret som kontrollerar att utföraren har tillräcklig kunskap för att utföra saneringen. Dessutom ställs en rad olika krav på hur arbetet ska utföras och vilka olika typer av kontroller som ska göras.

Det vanligaste är sedan att den förorenade jorden grävs bort och körs till exempel till Atleverket för omhändertagande. Marken närmast föroreningen kontrolleras därefter för att man ska vara säker på att föroreningen tagit bort. Därefter återställer man marken med nya rena jordmassor.

Vi fick kännedom om de förhöjda halterna av PCB i odlingslotterna runt jul och därefter har vi fått svar från flera andra punkter i Vivalla. Så snart vi såg att det fanns PCB i odlingslotterna, kontaktade vi Miljökontoret.

Eftersom ingen odlar under vintern och det är fruset i marken valde vi att först skaffa mer information och utreda hur frågan ska hanteras. Vi ansåg att det är bättre att först ta reda på mer fakta för att vi ska kunna fatta korrekta beslut tillsammans med Miljökontoret.

Vi försöker att informera på fler olika språk. Delar av informationen som skickats ut till våra hyresgäster är översatt till flera vanliga språk. I övrigt har vi personal som pratar flera olika språk, som kan informera och svara på frågor. Vi tar också hjälp av externa tolkar, när det inte räcker.

Den provtagning som är gjord nu är för att få en överblick över området. På sikt kommer vi att ta fler prover och hela Vivalla kommer att delas in i mindre bitar där vi försöker att få en bild av hur det ser ut. Hur många prover som vi ska ta och var de bör tas beslutar vi i samråd med Miljökontoret.

Finns det PCB i odlingslotter, på lekplatser, skolor och förskolor, så sanerar vi direkt. Vivalla är stort och det är ett enormt arbete att sanera all mark, en sådan sanering skulle ta väldigt lång tid och kosta mycket pengar. Nu pågår en utredning för att se i vilken omfattning och var vi behöver sanera övrig mark. Så snart vi vet mer, informerar vi också om det.

Tyvärr måste all jord och alla växter på odlingslotterna tas bort. Om du har perenner eller andra fleråriga växter eller buskar, så var ta kontakt med oss så får vi titta på vad som finns på odlingslotten.

PCB kommer in i kroppen mestadels från olika sorters mat där fisk normalt står för den största mängden. För att du ska ha fått i dig en hög halt av PCB via grönsakerna som du odlat i din odlingslott krävs det att du äter stora mängder grönsaker. Arbets- och Miljömedicinska kliniken vid USÖ har gjort en uppskattning av hur mycket PCB som kan föras över från växter till människan. Du har utsatts för ämnet, men uppskattningen visar att riskerna för att det ska påverka din hälsa är relativt låga.

Risken för barn att få i sig PCB är störst för små barn som stoppar sand och jord i munnen. Och det gör man ju i regel under en kort period i livet. Arbets- och miljömedicinska kliniken vid USÖ har gjort en uppskattning för att se hur mycket PCB ett barn kan få i sig via jord och sand. Den visar att riskerna för att det ska vara farligt är låga även på de ställen där vi har uppmätt de högsta halterna av PCB.

Äter du mycket fet fisk, speciellt från Östersjön, och mycket egenodlade grönsaker kan det göra att ditt sammanlagda intag av PCB når upp till eller kanske blir något högre än det tolerabla dagliga intaget. TDI är den genomsnittliga mängd av ett ämne som man kan utsättas för varje dag under hela sin livstid utan risk för negativa effekter. Detta betyder dock inte att du med automatik har försämrat din hälsa. När odlingslotten sanerats kommer du inte längre att utsättas för PCB från din odling.

Orsaken till en sjukdom är oftast mycket komplicerad och inte alltid känd. Många faktorer kan spela in. PCB är sammankopplat med flera olika hälsoeffekter, men de personer som blivit sjuka av PCB har i de flesta fall fått i sig mycket stora mängder. Hälsoeffekten är alltså en dosfråga, det gäller PCB och andra ämnen. Vid låga doser av en kemikalie kan det vara svårt att avgöra dess hälsoeffekt. Denna osäkerhet finns speciellt för miljögifter, eftersom vi alla utsätts för dessa och samverkanseffekter mellan olika ämnen inte kan uteslutas. Som en försiktighetsåtgärd har Sverige ett miljömål för att minska vår kontakt med industrikemikalier så mycket som möjligt, även när det är osäkert vilka hälsoeffekter ett ämne kan orsaka.

Både ÖBO och Futurum kommer att agera utifrån den externa utredning som görs och Miljökontorets beslut, så snabbt som det är möjligt. Våra verksamheter skiljer sig från varandra, vilket kan göra att marken hanteras lite olika, men Miljökontorets beslut följs i båda fallen.

I dagsläget vet vi inte vad källan är till de förhöjda halterna av PCB. Eftersom ämnet förbjöds på 1970-talet, så är det lätt att misstänka att ämnet kan ha kommit ut i marken när områdets byggdes, men vi vet inte med säkerhet

Det finns ingen misstanke om att det ska finnas PCB i fler områden, men för att vara på den säkra sidan tar ÖBO stickprover i fler områden som är byggda under ungefär samma tidsperiod som Vivalla. Det gäller Brickebacken, Västhaga och Örnsro.

Alla fastighetsägare är skyldiga att undersöka och vid behov sanera byggnader där det finns fogar som innehåller PCB. I övrigt är det Miljökontoret som vid misstanke om föroreningar kan förelägga en fastighetsägare att ta prover. Någon generell undersökningsplikt finns inte.

Vi vet inte när eller hur ämnet har hamnat i marken eller vem eller vilka som kan ha bidragit till det. Eftersom ämnet förbjöds på 1970-talet, så är det lätt att misstänka att ämnet kan ha kommit ut i marken när områdets byggdes, men vi vet inte med säkerhet.

Om du vill veta mer om PCB eller har frågor om hur arbetet fortskrider i Vivalla är du välkommen att kontakta vår miljöchef Linus Larsson, 019-19 42 52, linus.larsson@obo.se.

 

ÖBO har tagit hjälp av Arbets- och miljömedicinska kliniken på Universitetssjukhuset för att göra en bedömning av hur stor risken är att man får i sig PCB. Deras bedömning är att riskerna är relativt låga, men som en säkerhetsåtgärd kommer nu förorenad jord och sand att ersättas med ny. Det är främst om man äter jorden som man får i sig PCB. För att det ska utgöra ett problem ska intag ske dagligen under många år. De mängder man får i sig vid enstaka tillfällen utgör ingen risk.

Vanlig lek och vistelse i parken eller på uteplatsen utgör inte någon risk. De mängder PCB man får i sig via damm är så pass små att de är försumbara i jämförelse med den mängd man får i sig dagligen.

Jo, det går alldeles utmärkt. Det är minimala mängder man kan få i sig på det sättet.Om jag inte får odla på uteplatsen vill jag ha en odlingslott nu. Hur ordnar ni det?
Ta kontakt med din bovärd så kan han eller hon svara på om det finns plats i odlingslotterna.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se