Frågor och svar / FAQ - www.obo.se
Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / ÖBOs miljöarbete / Individuell mätning och debitering av vatten (IMD) / Frågor och svar / FAQ

Frågor och svar / FAQFrågor och svar / FAQ

Vanliga frågor och svar om individuell mätning och debitering av vatten.

Fequently asked questions about IMD.

När man som boende själv ska betala för det vatten som används, minskar förbrukningarna kraftigt.

När det gäller varmvatten är minskningen omkring 25 procent.
För kallvatten, som är betydligt billigare är sänkningen runt 5 till 10 procent.

Allt vatten som vi sparar minskar belastningen på vår miljö. Varmvattnet som vi spar har störst positiv miljöeffekt eftersom det krävs mycket energi för att värma vattnet.

När vatten ingår i hyran så är det samtliga hyresgäster som är med och betalar för den totala mängd vatten som används av alla hyresgäster. Det innebär att de som gör av med mycket vatten inte betalar extra för det, utan kostnaden slås ut på alla.

Av rättviseskäl är därför individuell mätning och debitering av vatten mycket uppskattat. Precis som med telefonräkningen betalar man bara för det man använder.

Vid införande av individuell mätning och debitering av vatten får alla boende en sänkning av sin hyra. Hyressänkningens storlek beror på hur stor lägenhet du har. Därefter betalar man för det vatten som man själv använder. Det finns med andra ord en möjlighet att själv vara med och styra och påverka hyrans totala storlek. Hushåller du med vatten spar du pengar och om du gör av med mycket vatten får du en högre kostnad.

Why individual metering and billing?
When a household itself has to pay for the water it uses, the consumption decreases dramatically. In the case of hot water, the reduction is about 25 per cent. For cold water, which is considerably cheaper, the reduction is around 5 to 10 per cent. All of this water that we thereby save reduces the impact we have on our environment. The hot water we save has the greatest positive environmental impact, simply because it takes a lot of energy to heat that water.

When water is included in the rent, all of the tenants combined are paying for the total amount of water used by all of the tenants. This means that those who consume a great deal of water do not pay extra for it; instead, the additional cost is shared out and covered by everyone. This explains why individual metering and billing of water is very much appreciated from the fairness perspective. Just as with your telephone bill, you only pay for what you actually use.

When we introduce individual metering and billing of water, everyone gets a reduction in their rent. The amount of this reduction depends on the size of your flat. Thereafter, you start to pay only for the water that you actually use. In other words, you have the opportunity to control and influence the total amount of rent that you pay. Households that use water carefully will save money, but those that use a lot of water will see higher costs.

I varje lägenhet monteras mätare för både kallt och varmt vatten. Dessa mätare registrerar hur mycket vatten som rinner genom ledningarna. Så snart tio liter har passerat så räknar mätaren upp en enhet. Mätarna skickar informationen vidare till en insamlingsenhet i huset. Därifrån skickas informationen om hur mycket kallt och varmt vatten som använts en gång per dygn.

I början av en månad görs en sammanställning av hur mycket vatten som använts månaden innan. Denna sammanställning hamnar på din hyresavi som skickas ut i mitten på månaden. Det innebär att du betalar för vattnet i efterskott, och hyran betalas i förskott.

How does it work?
Meters for both hot and cold water are installed in every flat. These meters register the amount of water flowing through the pipes. As soon as ten litres have passed, the meter counts one unit. These meters then send their information to a data collection device in the building. From there, information is transmitted once a day regarding how much cold and hot water has been used.

At the beginning of each month, a summary is compiled of how much water was used in the previous month. This summary then appears on your rental invoice which is sent out in the middle of the month. This means that you will be paying for water in arrears, while your rent is paid in advance. 

Om du har tillgång till Internet så kan du logga in på ”Mina sidor” och välja funktionen ”analysera min vattenförbrukning”. Där kan du enkelt se hur mycket kallt och varmt vatten som du gjort av med dagen innan, samt se hur mycket det kostar. Du kan även jämföra månader med varandra och försöka hitta en förklaring till vad höga kostnader beror på.

If I want to monitor my consumption, how do I do that?
If you have access to the internet, you can login to “Mina sidor” (“my account”) and click on the “Analysera min vattenförbrukning” (“Analyse my water consumption”) tab. From there, you can easily see how much hot and cold water you used the day before, and also how much it cost. You can also compare previous months with each other and try to find an explanation for why your costs are as high as they are.

Eftersom vatten normalt varit inkluderat i hyran så får alla hyresgäster en sänkning av sin hyra när systemet tas i drift. Du betalar hyra utifrån hur stor lägenhet du har, vilket innebär att när vattnet lyfts bort från hyran så sker en sänkning i kronor per kvadratmeter bostadsyta.

Sänkningens storlek är beräknad utifrån statistik och egna mätningar. Därefter har nivån förhandlats tillsammans med Hyresgästföreningen. Det finns två olika nivåer för hyressänkningen, den ena gäller för bostäder som inte har tillgång till tvättstuga och den andra gäller för de som har tillgång till tvättstuga.

För 2016 är nivåerna för sänkningen:

Bostäder med tillgång till tvättstuga 32,3 kr per kvadratmeter bostadsyta

Bostäder utan tillgång till tvättstuga 33,5 kr per kvadratmeter bostadsyta

Hyressänkningen är beräknad utifrån vad som anses vara en normal förbrukning av vatten för den storlek som din bostad har. Hänsyn har inte tagits till antal boende, ålder eller beteende. Vid uppföljning av statistiken har vi kunnat se att snittkostnaden ligger ungefär på den nivå som sänkningen är. Det är dock viktigt att veta att skillnaden mellan familjer är mycket stor. Hur mycket vatten som är normalt för dig är svårt att svara på eftersom variationen är så stor.

How does the rent reduction work?
Since water has normally been included in the rent, all tenants get a rent reduction when the system becomes operational. You pay rent based on the size of your flat, meaning that when water is removed from the rent there is a reduction in the cost per square metre of living space.

The size of the reduction was calculated based on statistics and our own measurements. The final amount was subsequently arrived at after negotiations with Hyresgästföreningen (the Union of Tenants). There are two different levels of rent reduction: one applies to homes that do not have access to a laundry room, and the other applies to those who do.

For 2016, the levels of rent reduction are:

Homes with access to laundry facilities: 32.3 kronor per square metre of living space

Homes without access to laundry facilities: 33.5 kronor per square metre of living space

The rent reduction has been calculated based on what is considered normal consumption of water for the size of your home. The number of people in your household has not been taken into consideration, nor has their age or behaviour. After analysing the consumption statistics, we know that the average cost per flat is around the level of the rent reduction. However, it is important to realise that there are huge differences in the consumption of water by different families. It is therefore difficult to say how much water consumption is normal for you because of these enormous variations.

1000 liter kallvatten kostar 14 kronor
1000 liter varmvatten kostar 62 kronor

How much does the water cost?
1,000 litres of cold water costs 14 Swedish kronor
1,000 litres of hot water costs 62 Swedish kronor

Normalförbrukningen är beräknad utifrån hur mycket vatten som normalt borde användas i en lägenhet med det antalet kvadratmeter bostadsyta. Skillnaderna är stora och det är många olika faktorer som spelar in, som t ex antal familjemedlemmar, vanor och beteende.

Why has my bill increased by more than my rent reduction?
Normal consumption has been calculated based on how much water should normally be used in a flat with that number of square metres of living space. However, the individual differences between households are enormous due to many different factors that are relevant, such as the number of family members, their habits and their behaviour.

Det är ovanligt att vi hittar fel i systemet, men naturligtvis kan det förekomma. Om du tycker att din förbrukning är väldigt hög så är det alltid bra att börja med att logga in på mina sidor för att försöka hitta mönster i din förbrukning. Säkerställa också att du felanmäler eventuella kranar eller toaletten om det hela tiden rinner vatten, vid läckor rinner det bort mycket vatten.

Om du trots allt inte hittar någon förklaring till din höga förbrukning är det bra om du felanmäler det till ÖBO, så att vi får komma ut och säkerställa att det inte är fel på någonting.

I pay a lot each month – is there a problem with the meters?
It is very rare that there is a fault in the system, but of course one can always occur. If you think that your consumption is very high, it is always a good idea to start by logging in to your account to see if you can find patterns in your consumption. Make sure that you report any problems with your taps or the toilet; constant leaks waste a lot of water.

If you still find you cannot explain your high consumption, report it to ÖBO as a potential fault, so that we can come out and make sure everything is working as it should be.

Det är många faktorer som påverkar vattenförbrukningen och det är svårt att säga vad som är högt eller lågt. Den tydligaste kopplingen är antal boende i hushållet, men även beteendet och vanor påverkar. Ofta ligger kostnaden för vatten runt 150 till 250 kronor per månad, men det är inte ovanligt med kostnader på omkring 600-700 kronor per månad.

What is a high consumption of water?
There are many factors that affect water consumption and it is difficult to say what is high or low. The most obvious factor is the number of people living in the household, but their behaviour and their habits also have an influence. The cost of water is often around 150 to 250 kronor per month, but it is not uncommon to see costs around 600 to 700 kronor per month.

Använd statistiken som finns för din bostad, under ”Mina sidor”. Med hjälp av den kan du hitta mönster för att se vad som drar mycket vatten hemma hos dig.

De vanligaste orsakerna till en hög förbrukning av vatten är handdisk och dusch/bad. Om du duschar i fem minuter rinner det bort omkring 50 liter vatten, duschar du i en halvtimme är det ungefär 300 liter vatten som spolas bort. Skölj och diska inte under rinnande vatten.

How can I reduce my costs?
Use the statistics available for your home that you can find online under “My account”. With the help of this information you can find a pattern to see when and where most of the water is being used in your home.

The most common causes of high water consumption are washing-up by hand, and taking showers and/or baths. You use around 50 litres of water if you shower for five minutes, whereas 300 litres of water will be required to shower for half an hour. Don’t wash-up (or rinse your washing-up) under running water.

Det är svårt att jämföra förbrukningen av vatten med sina grannar. Antal boende, vanor och beteenden gör att det ofta är stora skillnader på hur mycket vatten som används.

Why are my neighbours paying much less than I am?
It is difficult to compare the consumption of water between neighbours. The number of people living in each property, as well as their lifestyle habits and behaviour, will often create very large differences in how much water is used.

Det är vanligt att det i hyresavtalen står att vatten ingår i hyran, det är så hyran sedan tidigare varit utformad. I de fall där individuell mätning och debitering av vatten införs i befintliga bostäder kommer det aktuella avtalet inte att uppdateras.

I hyresavtalen finns det även en klausul som möjliggör för hyresvärden (ÖBO) att göra förändringar av villkor efter en förhandling med hyresgästföreningen. Införandet av individuell mätning och debitering av vatten är en sådan förändring som kan göras. ÖBO och Hyresgästföreningen är eniga om modellen för debitering av vatten och det innebär att förändringen kan göras utan medgivande från de hyresgäster som redan har ett avtal.

My contract states that water is included in the rent – can ÖBO start charging for water without my agreement?
It is common for rental contracts to state that water is included in the rent; that is the way that such contracts have normally been designed and the rent calculated until now. In cases where individual metering and billing of water is introduced to existing residential properties, the contracts currently in place will not be updated.

In these rental contracts, there is a clause that allows the landlord (ÖBO) to make changes to the terms and conditions following negotiations with Hyresgästföreningen (the Union of Tenants). The introduction of individual metering and billing of water is an example of such a change that can be made. ÖBO and the Union of Tenants are in agreement on the model for charging for water, and this means that the change can be made without the individual consent of the tenants who already have a rental contract.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se