Radon - www.obo.se
Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / Värme och inomhusklimat / Radon

RadonRadon i våra hus

Radon är en gas som finns naturligt i vår omgivning, gasen utgör ett hälsoproblem och om halterna är för höga ska vi som fastighetsägare vidta åtgärder.

Hur kommer radon in i bostaden?
Det vanligaste är att radon kommer in från marken, det rör sig då om markradon som letar sig in i huset via otätheter vid t ex rörgenomförningar och ledningar. När källan till radongasen är marken kan halterna inne i en bostad i vissa fall bli mycket höga. När källan istället är byggnadsmaterialet så ligger halterna ofta högt över gällande riktvärde, men fortfarande relativt lågt i jämförelse med de högsta radonhalterna som påträffats i Sverige.

Hur hög halt får det vara inomhus?
Det riktvärde som inte ska överskridas inne i en bostad är idag 200 Bq/m3 luft (Bequrel per kubikmeter luft). De högsta halterna som påträffats i bostäder i Sverige ligger runt 60 000 Bq/m3 luft.

Hur vet jag om det finns radon i min bostad?
Det enda sättet att veta om det finns radon i en bostad är att göra mätningar, gasen varken luktar, smakar eller syns. Mätningar görs med hjälp av små radondosor som placeras ut och ligger i bostaden i cirka två månaders tid, därefter skickas de för analys och ett årsmedelvärde beräknas av laboratoriet. Mätningar görs bara under vinterhalvåret (första oktober till och med sista april), detta för att inte få ett missvisande och för lågt resultat.

Metoden för mätningarna är fastställd av Strålskyddsmyndigheten och ÖBO stämmer av alla resultat med Miljökontoret i Örebro. Det är bra att veta att mätningar inte görs i samtliga lägenheter utan i slumpvis utvalda lägenheter för att täcka upp det antal som krävs för respektive byggnad.

Resultaten från mätningarna redovisas på Hyrestorget i samband med att lägenheterna finns tillgängliga för uthyrning. När det finns ett resultat för den aktuella lägenheten så presenteras detta och i annat fall beskrivs statusen för den aktuella huskroppen.Kan jag själv påverka halten av radon i mitt boende?
Du kan själv medverka till att radonhalterna i din bostad blir lägre genom att tillse att ventilationen fungerar som det är tänkt. Rengör ventilationsdon i köksfläkt och i badrum och var noga med att inte stänga eventuella tilluftsventiler till din lägenhet. 
Veta mer om radon?

Du kan ta kontakt med oss på ÖBO om du vill veta mer om radonhalten i din bostad.

Du kan även ta kontakt med miljökontoret i Örebro eller så kan du vänta dig till Strålsäkerhetsmyndigheten, www.ssm.se för att få mer information om radon i inomhusluft.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se